Przejdź do treści

Ogłoszenie o konkursie

Posted in Konkursy, and Zamówienia publiczne

Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Ogłaszający konkurs:

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie

ul. Piłsudskiego 70/5

37-100 Łańcut

NIP: 815-15-41-620              REGON: 690657493

Strona internetowa: http://www.pcpr-lancut.pl/

 

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

  Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) Powiat Łańcucki ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych. Partnerstwo zawiązuje się w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna DZIAŁANIE 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

 2. strong>CEL PARTNERSTWA

  Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu, którego zadaniem jest zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

 3. TYPY PROJEKTÓW MOŻLIWYCH DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 8.4

  W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

  1. Wspieranie pieczy zastępczej w postaci:
   1. pracy z rodziną w tym konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, między innymi poprzez:
    1. poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci w niej umieszczone,
   2. usług dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej, w tym usług specjalistycznych, pomocy prawnej w szczególności w zakresie reprezentowania dziecka, dochodzenia praw do świadczeń – zwłaszcza świadczeń alimentacyjnych,
   3. finansowania spotkań dla rodzin mających na celu m.in. wymianę ich doświadczeń, zapobiegania izolacji, np. w formie grup wsparcia i grup samopomocowych.
  2. Wsparcie procesu de instytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez:
   1. wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze i doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorek/dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego) między innymi poprzez:
    1. szkolenia,
    2. warsztaty,
    3. doradztwo indywidualne i grupowe,
   2. poprawę dostępu do działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej poprzez między innymi finansowanie zatrudnienia nowych koordynatorów zmierzające do zwiększenia liczby koordynatorów.
 4. KRYTERIA WYBORU PARTNERSTWA
  1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY WYBORZE PARTNERA
  Kryteria formalne
  Kryterium Opis
  Wniosek został złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu. TAK/NIE Kryterium obligatoryjne
  Kompletność, poprawność i zgodność wymaganych załączników. TAK/NIE Kryterium obligatoryjne
  Oferent znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie (weryfikowane na podstawie dokumentów lub oświadczeń). TAK/NIE Kryterium obligatoryjne
  Zgodność misji/profilu działania oferenta z zakresem tematycznym partnerstwa. TAK/NIE Kryterium obligatoryjne
  Kryteria merytoryczne
  Kryterium Sposób punktacji
  Posiadane doświadczenie oferenta w realizacji projektów o podobnym charakterze. 1 punkt za 1 projekt, 10 i więcej projektów otrzymuje maksymalną wartość 10 pkt
  Doświadczenie oferenta w zakresie współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych, 1 pkt za 1 porozumienie/umowę z jednostkami sektora finansów publicznych, 10 i więcej projektów otrzymuje maksymalną wartość 10 pkt
  Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu (organizacyjny, techniczny, finansowy). wartość badanej oferty/wartość najwyższej oferty * 100%
  1. Spośród złożonych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych przez członków Komisji
  2. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku postępowania konkursowego. Informacja dotycząca podmiotu, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej http://www.pcpr-lancut.pl/. w zakładce Informacje /Zamówienia publiczne/ Konkursy
  3. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji projektu.
 5.  

 6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
 7. Podmiot ubiegający się o wybór na partnera w procedurze otwartego naboru jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów:

  1. wypełniony „Formularz oferty” (zgodny z treścią załącznika nr 1),
  2. aktualny odpis z rejestru KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniający formę organizacyjno-prawną,
  3. statut lub inny równoważny dokument potwierdzający profil działalności,
  4. aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec Urzędu Skarbowego,
  5. aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawionej do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobą upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

  Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

 8. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
 9. Oferty partnerstwa wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego Nie otwierać przed 2 czerwca 2016r.” osobiście lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/5 37-100 Łańcut, do dnia 10 czerwca 2016 r.

  Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 10. DODATKOWE INFORMACJE
 11. Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

  Joanna Dubiel-Sowa – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie e-mail: pcprwlancut@poczta.onet.pl

  tel. (17) 225 69 69

Do pobrania:
Formularz oferty

Drukuj