Przejdź do treści

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Posted in Aktywny Samorząd, Bez kategorii, nowa, and Wydarzenia bieżące

Powiat Łańcucki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁU II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) cykl składania wniosków II.

W ramach ww. programu będą można składać wnioski o dofinansowanie na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2016/2017. Nabór wniosków ustala się od 01.09.2016 r. do 10.10.2016 r.

Z programu skorzystać mogą osoby rozpoczynające lub kontynuujące naukę w:

  • szkole policealnej
  • kolegiach
  • studiach I, II stopnia
  • studiach magisterskich jednolitych
  • studiach doktoranckich
  • osoby mające otwarty przewód doktorski poza  stadium doktoranckimi,

które mają orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

W ramach powyższego programu  osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie poniesionych kosztów nauki, na semestr/półrocze w postaci:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 1 000 zł, (dodatek może ulec zwiększeniu w przypadku: pobierania nauki poza miejscem zamieszkani, posiadania ważnej Karty Dużej Rodziny,  gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się)
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
  • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Zobacz informację na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” i pobierz wnioski

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
finansowany jest  ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Drukuj