Przejdź do treści

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym w 2019 r.

Posted in Aktywny Samorząd, nowa, Ogłoszenia, rok 2019, and Wydarzenia bieżące

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1. Kto może złożyć wniosek – wymagania:

  • Posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • Nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
  • Lekki stopień niepełnosprawności – poniżej wyjaśnienie, w jakich sytuacjach:

Osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać pomoc finansową w ramach Modułu II wyłącznie wtedy, gdy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. uczestnicząc w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” lub w programie pn. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” – posiadali znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. w trakcie uczestnictwa w programie, o którym mowa w pkt 1, orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności uzyskały nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku nauki, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – pierwszego semestru nauki.

Pomoc finansowa może być przyznawana wyłącznie do czasu ukończenia przez wnioskodawcę nauki w ramach tej formy kształcenia, w trakcie której nastąpiła zmiana stopnia niepełnosprawności na lekki oraz na poziomie wyznaczonym dla stopnia niepełnosprawności wnioskodawcy, który uprawniał do uczestnictwa w programie.

Wyjaśnienie:

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Możesz liczyć na pomoc, jeśli jesteś studentem. W grę wchodzi każdy rodzaj studiów. Uczeń szkoły policealnej albo słuchacz kolegium także otrzyma pomoc. Możesz liczyć na dofinansowanie kosztów opłaty za naukę (czesne). Jeśli wystarczy pieniędzy, przekażemy także dodatek na pokrycie innych kosztów nauki. Ty zadecydujesz na jakie cele go przeznaczysz.

Jeśli masz otwarty przewód doktorski a nie jesteś studentem studiów III stopnia, to możesz uzyskać dodatek  na opłatę za przeprowadzenie przewodu.

Jeśli masz lekki stopień niepełnosprawności, to pomoc będzie możliwa tylko wtedy, gdy lekki stopień niepełnosprawności otrzymałeś w trakcie udziału w programie. Chcemy abyś dokończył rozpoczęte studia (np. licencjat). Pomoc na wyższym poziomie (np. na studiach magisterskich) będzie możliwa, jeśli będziesz miał
ponownie znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec
  realizatora programu
 • przerwa w nauce

Wyjaśnienie:

Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem do Funduszu lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera Ci drogę do złożenia kolejnego wniosku.

Wykluczy Cię z możliwości uczestnictwa w programie trwająca przerwa w nauce (urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Jak często można uzyskać pomoc?

Chcemy Ci pomóc w zdobyciu jak najlepszego wykształcenia. Oferujemy wsparcie finansowe aż do 20 semestrów różnego rodzaju etapów nauki na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, przewód doktorski, który został otwarty poza studiami). Zaplanuj swoją ścieżkę edukacji
w ten sposób, by uzyskać jak najlepszą pozycję na rynku pracy, bo taki jest cel naszej pomocy. Rozliczamy się semestralnie. Ważny jest wynik Twoich starań – dlatego, aby wypłacić dodatek będziemy Cię prosić o informację o zaliczeniu semestru lub potwierdzenie frekwencji.

2. Przedmiot dofinansowania:

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Dofinansowanie obejmuje koszt opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ( w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich). Dla uczniów szkół policealnych i studentów przewidziany jest także dodatek na pokrycie
innych kosztów kształcenia.

Wyjaśnienie:

Dofinansowanie obejmuje koszt opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Dla uczniów szkół policealnych i studentów przewidziany jest także dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia.

Możemy Ci zwrócić koszt czesnego, jeśli nie mogłeś złożyć wniosku w wyznaczonym terminie. Ale wniosek musisz złożyć w tym roku akademickim, którego dotyczy wniosek. Innymi słowy, dopóki trwa rok akademicki możesz ubiegać się o zwrot opłaty za naukę (czesne) w tym roku. Po zakończeniu roku akademickiego nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w semestrach, które upłynęły.

Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Jeśli nie zaliczyłeś
semestru, powiatowe centrum pomocy rodzinie musi wiedzieć z jakich powodów to się zdarzyło, bo tylko nieprzewidziane zdarzenia (choroba, zamknięcie kierunku itp.) umożliwią  ponowne dofinansowanie powtarzanego semestru.

3. Termin składania wniosków:

 • rok akademicki 2018/2019 – 1-y cykl dotyczący od dnia 11.03.2019 r. do 30.03.2019 r.
 • rok akademicki 2019/2020 – 2-y cykl od dnia 03.09.2019 r. do 10.10.2018

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2019 r. w ramach  programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski:

 • za pośrednictwem portalu PFRON – Systemu Obsługi Wniosków
 • osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie pok. 8.
 • bądź listownie na adres siedziby realizatora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie (decyduje data stempla pocztowego)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie mieści się  przy ul. Piłsudskiego 70/5,
37-100 Łańcut

4. Maksymalna kwota dofinansowania:

Kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi
w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
  3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę;
  4. jeśli wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Informacje dodatkowe:

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W opinii tej realizator programu lub Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wskazuje w szczególności:

 • proponowaną wysokość dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego;
 • dotyczące wysokości dofinansowania, przede wszystkim ze względu na atrakcyjność kierunku nauki wybranego przez wnioskodawcę na otwartym rynku pracy,
 • wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie sprawy (na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę);uzasadnienie proponowanej decyzji, w tym:
 • opłaty za naukę (czesne) w ramach wniosków wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł (netto) na osobę
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, objętych pomocą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w semestrze/półroczu, którego dotyczy proponowana decyzja;średni i najniższy, procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dofinansowanych przez realizatora programu kosztach:
 • wysokość limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania w module II (na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu;
 • wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (do 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

  1. 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
  2. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
  3. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
  4. 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
  5. 300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
  6. 300 zł w  przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
  7. 700 zł – w przypadkach, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa powyżej, nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie
(semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

  • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
  • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
  • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn
innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Dopuszczalność udzielania pomocy:

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 • „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem poniższych punktów;

 • wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż 20, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit 20 semestrów nie został przekroczony;
 • decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem punktu poniżej, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
 • wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w punkcie powyżej, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy (20) – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
 • wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w punkcie powyżej (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt poniżej;
 • na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w punkcie powyżej – nie ma zastosowania;
 • limit 20 semestrów, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Udział własny Wnioskodawcy – obowiązuje tylko w przypadku osób
zatrudnionych
 i wynosi co najmniej:

 • 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania opłaty za czesne, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

5. Wymagane załączniki

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  (lub orzeczenia równoważnego)
 • Zaświadczenie z uczelni (szkoły)
 • Zaświadczenie wydane przez zakład pracy – dotyczy osób zatrudnionych w rozumieniu programu
 • Kserokopia Karty Dużej Rodziny – o ile dotyczy

Druki Wniosków do pobrania

Drukuj