Przejdź do treści

Dofinansowanie do edukacji na poziomie szkoły policealnej oraz studiów wyższych – Aktywny Samorząd – Moduł II

Posted in Aktywny Samorząd, Archiwum, Bez kategorii, Komunikaty, Ogłoszenia, and rok 2019

Powiatowe Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Łańcucie informuje, iż w dniach 16.09.2019 r. -10.10.2019 r. Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Adresowanymi pomocy są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą brać udział osoby, które:

 • mają przerwę w nauce (urlopu np. dziekański)
 • posiadają zaległości wobec PFRON i/lub Realizatora programu (powiatu łańcuckiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie).

Pomoc w ramach modułu II obejmuje dofinansowanie:

 • Kosztów nauki (czesnego) – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną za naukę w szkole policealnej lub wyższej w okresie objętym umową dofinansowania; opłata za naukę (czesne) nie obejmuje innych opłat z tytułu usług edukacyjnych (przykładowo: opłaty związanej z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za zajęcia nieobjęte planem studiów, za inne niż filologia studia realizowane w języku obcym) ani innych opłat przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (przykładowo za wydanie: legitymacji studenckiej i jej duplikatu, dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, itp.), które to koszty mogą być pokrywane przez beneficjenta pomocy ze środków dofinansowania przyznanego w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

Maksymalna kwota dofinansowania czesnego wynosi do równowartości kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym do 3 000 zł za semestr. Wyższe dofinansowanie czesnego może być możliwe w przypadku, gdy dochód na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 764 zł lub gdy pełnomocnik PFRON wyrazi zgodę na zwiększenie dodatku.

W przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę na większej liczbie form kształcenia (kierunkach studiów) dwóch formach nauki (dwóch kierunkach) dofinansowanie czesnego za kolejne kierunki może wynieść do 50 % ich czesnego jednak nie więcej niż 1 500 zł.

Osoby zatrudnione (zgodnie z definicją w programie) są zobowiązani do poniesienia udziału własnego w wysokości 15 % kosztów czesnego (za drugi i kolejny kierunek 65 %).
Kwota dodatku na pokrycie kosztów kształcenia może wynieść do 1 000 zł. Może być zwiększona w przypadku, gdy:

 • wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania
 • wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny
 • wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki
 • wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie
 • wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych
 • wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego

oraz zgodnie ze zmianami dokonanymi przez PFRON

 • wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Zgodnie z zasadami dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter motywacyjny i progresywny:

 • Może być równa kwocie wnioskowanej w przypadku gdy:
  a. Wnioskodawca pobiera naukę na studiach III stopnia (doktoranckich)
  b. Wnioskodawca pobiera naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających)
  c. Wnioskodawca pobiera naukę co najmniej na trzecim roku nauki w ramach wszystkich form edukacji
 • Może stanowić do 75 % kwoty wnioskowanej w przypadku gdy:
  a. Wnioskodawca pobiera naukę w ramach form kształcenia trwających tylko jeden rok
  b. Wnioskodawca pobiera naukę na drugim roku nauki w ramach wszystkich form edukacji
 • Może stanowić do 50 % kwoty wnioskowanej w przypadku gdy:
  a. Wnioskodawca pobiera naukę na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji.

W związku z lipcową zmianą dokonaną przez Zarządu PFRON w  Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku istnieje możliwość zwiększenia dodatku w przypadku, gdy wnioskodawca złoży wniosek za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) i wniosek zostanie podpisany podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem profilu zaufanego do 800 zł.

Platforma SOW znajduje się pod adresem: https://sow.pfron.org.pl.

Film jak założyć profil zaufany [zobacz film (przekierunkowanie do YouTube) – źródło: https://portal-sow.pfron.org.pl]

Informacje o profilu zaufanym można uzyskać pod adresami:

Wniosek o dofinansowanie w ramach można złożyć:

 1. za pośrednictwem przygotowanego przez PFRON systemu SOW
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego)
 3. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, 37-100 Łańcut ul. Piłsudskiego 70/5 pok. 7 lub 8.

Druki wniosku

RODZAJ DOKUMENTU

Wniosek składany za pośrednictwem SOW Wniosek składany w wersji papierowej
Druk wniosku o dofinansowanie: Należy wypełnić za pośrednictwem SOW (przejdź do systemu) i przekazać do instytucji podpisując dokument za pomocą profilu zaufanego Pobierz wniosek, wypełnij i przekaż do PCPR w Łańcucie
Załączniki Należy pobrać, odpowiednio wypełnić (zgodnie z przeznaczeniem załącznika) – skan dokumentu należy dołączyć do wniosku w SOW Należy pobrać, odpowiednio wypełnić (zgodnie z przeznaczeniem załącznika) – dołączyć do składanego wniosku w wersji papierowej
1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pobierz wzór wypełnij, zeskanuj i dołącz go do wniosku w SOW pobierz wzór wypełnij, dołącz załącznik do wniosku
2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) zeskanuj i dołącz  do wniosku w SOW kserokopię dołącz do wniosku
3. Zaświadczenie z uczelni (szkoły) pobierz wzór, wypełniony dokument przez uczelnię/szkołę zeskanuj i dołącz go do wniosku w SOW pobierz wzór, wypełniony dokument przez uczelnię/szkołę dołącz do wniosku
4. Zaświadczenie z zakładu pracy
(dotyczy zatrudnionych Wnioskodawców)
pobierz wzór, wypełniony dokument przez pracodawcę zeskanuj i dołącz do wniosku w SOW pobierz wzór, wypełniony dokument przez pracodawcę dołącz do wniosku
5. Kserokopia Karty Dużej Rodziny – o ile dotyczy; zeskanuj i dołącz go do wniosku w SOW kserokopię dokumentu dołącz do wniosku
6. Inne dokumentny – o ile dotyczą; zeskanuj i dołącz go do wniosku w SOW kserokopię dokumentu dołącz do wniosku

Składając wniosek za pomocą platformy SOW i podpisując go elektronicznie możesz ubiegać się o zwiększenie dodatku.

Przykład wyliczenia kwoty dofinansowania:

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nie pracująca pobierająca naukę na drugim roku studiów pierwszego stopnia, uczelnia mieszcząca się poza miejscem zamieszkania, ponosząca koszty czesnego w wysokości 2 200 zł za semestr może się ubiegać o pomoc w wysokości:
Koszty nauki (czesne)

Kwota czesnego: 2 200 zł
Udział własny w kosztach opłaty: 0 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 200 zł

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
Wnioskowana wysokość dofinansowania dodatku może wynieść 75% kwoty maksymalnej.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia – niezależnie od liczby kierunków/form kształcenia Maksymalna kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami Kwota wnioskowana (dla opisanego przypadku)
Zwiększenie, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i składa wnioski o dofinansowanie do edukacji w Systemie SOW: 800 zł 600 zł
Podstawowa kwota dodatku: 1 000 zł 750 zł
Zwiększenie w sytuacjach, które określił Realizator programu (PCPR) – kryteria dostępne u Realizatora programu: 700 zł
Zwiększenie w sytuacjach, które określił Realizator programu (PCPR) – kryteria dostępne u Realizatora programu: 500 zł 375 zł
Zwiększenie, gdy Wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny: 300 zł
Zwiększenie, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki: 300 zł
Zwiększenie w przypadku studiów/nauki w przyspieszonym trybie: 200 zł
Zwiększenie, gdy Wnioskodawcą jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych: 300zł
Zwiększenie, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego: 300 zł
Suma: X 1 725 zł

Łączna kwota przyznanej pomocy w opisywanym przykładzie może wynieść 3 725 zł.

Drukuj