Przejdź do treści

Aktywny Samorząd

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
INFORMUJE 

O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD
W 2018 ROKU

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2018 ROKU:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie).

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

ADRESACI PROGRAMU MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA ORAZ WYMAGANY UDZIAŁ WŁASNY:

O dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” mogą ubiegać się osoby, których miejscem zamieszkania jest Powiat Łańcucki. Miejscu zamieszkania – należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) tj. miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

Obszar A, Zadanie 1:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 8.000 zł,
 • udział własny – 15%
 • okres karencji – 3 lata,
 • rodzaj niepełnosprawności – ruch – znaczny lub umiarkowany stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar A, Zadanie 2:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 2.200 zł,
 • w tym dla koszów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
 • pozostałe koszty – 600 zł,
 • udział własny – 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B, Zadanie 1:

 • rodzaj niepełnosprawności – ruch – dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
 • rodzaj niepełnosprawności – wzrok – dla osoby niewidomej – 20.000 zł z czego na urządzenie brajlowskie – 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku – 8.000 zł.
 • znaczny stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny – 10 %,
 • okres karencji  – 3 lata.

Obszar B, Zadanie 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów programu – 2.000 zł
 • z możliwością zwiększenia  kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C, Zadanie 2:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 3.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

Obszar C, Zadanie 3:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
 • udział własny – 10%,
 • okres karencji – 3 lata,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzenie opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar C, Zadanie 4:

 • do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
 • udział własny – 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D:

 • do 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok – na (każdą) osobę zależną,
 • udział własny 15 %.
 • znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • osoba aktywna zawodowo, która pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

MODUŁ II :

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 700 zł – w przypadkach, gdy ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się (w szczególności dla osoby, która porusza się na wózku inwalidzkim, jest osobą niewidomą – znaczny stopień niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności 04-O) lub z powodu barier w komunikowaniu się w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • 300 zł – w przypadkach, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 2. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym.

Udział własny w MODULE II – w zakresie kosztów czesnego:

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy,
którzy nie są
zatrudnieni:
jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) 15% brak udziału własnego
więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

 

 

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – 2018”:

Termin: Opis:
03.04.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu I programu
30.08.2018 Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu I programu
01.03.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (Moduł II – 1-y cykl)
30.03.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (Moduł II – 1-y cykl)
01.09.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019  (Moduł II – 2-i cykl)
10.10.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (Moduł II – 2-i cykl)

 

DOKUMENTY PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”:

Tekst programu – pobierz

obowiązujące zasady – pobierz

Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2018 roku – pobierz

Regulamin – pobierz

 

 

Wnioski do pobrania 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek Moduł II ikona pdf
Informacja do wniosku ikona pdf
załącznik do wniosku – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie z uczelni/szkoły ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy osób pracujących) ikona pdf
Wniosek dotyczący Modułu I ikona pdf
specyfikacja przedmiotu wniosku dotycząca Obszaru A Zadanie nr 1 ikona pdf
specyfikacja przedmiotu wniosku dotycząca Obszaru A Zadanie nr 2 ikona pdf
specyfikacja przedmiotu wniosku dotycząca Obszaru B Zadanie nr 1 i 2 ikona pdf
specyfikacja przedmiotu wniosku dotycząca Obszaru C Zadanie nr 2 ikona pdf
specyfikacja przedmiotu wniosku dotycząca Obszaru C Zadanie nr 3 i 4 ikona pdf
specyfikacja przedmiotu wniosku dotycząca Obszaru D ikona pdf
załącznik do wniosku – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie lekarskie dotyczące Obszaru A zadanie nr 1 ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie lekarskie dotyczące Obszaru B dysfunkcja narządu ruchu ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie lekarskie dotyczące Obszaru B dysfunkcja narządu wzroku ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie lekarskie dotyczące Obszaru C zadani 3 i 4 dysfunkcja narządu wzroku ikona pdf

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3 – C4 (przekierunkowanie na sreonę www.pfron.org.pl)

Informacje z lat ubiegłych