Przejdź do treści

Aktywny samorząd – Archiwum

2018


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
INFORMUJE 

O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD
W 2018 ROKU

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2018 ROKU:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie).

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

ADRESACI PROGRAMU MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA ORAZ WYMAGANY UDZIAŁ WŁASNY:

O dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” mogą ubiegać się osoby, których miejscem zamieszkania jest Powiat Łańcucki. Miejscu zamieszkania – należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) tj. miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Obszar A, Zadanie 1:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 8.000 zł,
 • udział własny – 15%
 • okres karencji – 3 lata,
 • rodzaj niepełnosprawności – ruch – znaczny lub umiarkowany stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar A, Zadanie 2:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 2.200 zł,
 • w tym dla koszów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
 • pozostałe koszty – 600 zł,
 • udział własny – 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B, Zadanie 1:

 • rodzaj niepełnosprawności – ruch – dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
 • rodzaj niepełnosprawności – wzrok – dla osoby niewidomej – 20.000 zł z czego na urządzenie brajlowskie – 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku – 8.000 zł.
 • znaczny stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny – 10 %,
 • okres karencji  – 3 lata.

Obszar B, Zadanie 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów programu – 2.000 zł
 • z możliwością zwiększenia  kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C, Zadanie 2:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 3.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

Obszar C, Zadanie 3:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
 • udział własny – 10%,
 • okres karencji – 3 lata,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzenie opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar C, Zadanie 4:

 • do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
 • udział własny – 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D:

 • do 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok – na (każdą) osobę zależną,
 • udział własny 15 %.
 • znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • osoba aktywna zawodowo, która pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

MODUŁ II :

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 700 zł – w przypadkach, gdy ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się (w szczególności dla osoby, która porusza się na wózku inwalidzkim, jest osobą niewidomą – znaczny stopień niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności 04-O) lub z powodu barier w komunikowaniu się w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • 300 zł – w przypadkach, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 2. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym.

Udział własny w MODULE II – w zakresie kosztów czesnego:

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy,
którzy nie są
zatrudnieni:
jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) 15% brak udziału własnego
więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – 2018”:

Termin: Opis:
03.04.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu I programu
30.08.2018 Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu I programu
01.03.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (Moduł II – 1-y cykl)
30.03.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (Moduł II – 1-y cykl)
01.09.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019  (Moduł II – 2-i cykl)
10.10.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (Moduł II – 2-i cykl)

DOKUMENTY PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”:

Tekst programu – pobierz

obowiązujące zasady – pobierz

Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2018 roku – pobierz

Regulamin – pobierz

Wnioski do pobrania 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek Moduł II ikona pdf
Informacja do wniosku ikona pdf
załącznik do wniosku – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie z uczelni/szkoły ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy osób pracujących) ikona pdf
Wniosek dotyczący Modułu I ikona pdf
specyfikacja przedmiotu wniosku dotycząca Obszaru A Zadanie nr 1 ikona pdf
specyfikacja przedmiotu wniosku dotycząca Obszaru A Zadanie nr 2 ikona pdf
specyfikacja przedmiotu wniosku dotycząca Obszaru B Zadanie nr 1 i 2 ikona pdf
specyfikacja przedmiotu wniosku dotycząca Obszaru C Zadanie nr 2 ikona pdf
specyfikacja przedmiotu wniosku dotycząca Obszaru C Zadanie nr 3 i 4 ikona pdf
specyfikacja przedmiotu wniosku dotycząca Obszaru D ikona pdf
załącznik do wniosku – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie lekarskie dotyczące Obszaru A zadanie nr 1 ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie lekarskie dotyczące Obszaru B dysfunkcja narządu ruchu ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie lekarskie dotyczące Obszaru B dysfunkcja narządu wzroku ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie lekarskie dotyczące Obszaru C zadani 3 i 4 dysfunkcja narządu wzroku ikona pdf

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3 – C4 (przekierunkowanie na sreonę www.pfron.org.pl)

2017


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
INFORMUJE 

O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD
W 2017 ROKU

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2017 ROKU:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie).

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

ADRESACI PROGRAMU MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA ORAZ WYMAGANY UDZIAŁ WŁASNY:

O dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” mogą ubiegać się osoby, których miejscem zamieszkania jest Powiat Łańcucki. Miejscu zamieszkania – należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) tj. miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Obszar A, Zadanie 1:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 5.000 zł,
 • udział własny – 15%
 • okres karencji – 3 lata,
 • rodzaj niepełnosprawności – ruch – znaczny lub umiarkowany stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar A, Zadanie 2:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 2.100 zł,
 • w tym dla koszów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
 • pozostałe koszty – 600 zł,
 • udział własny – 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B, Zadanie 1:

 • rodzaj niepełnosprawności – ruch – dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
 • rodzaj niepełnosprawności – wzrok – dla osoby niewidomej – 20.000 zł z czego na urządzenie brajlowskie – 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku – 8.000 zł.
 • znaczny stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny – 10 %,
 • okres karencji  – 3 lata.

Obszar B, Zadanie 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów programu – 2.000 zł
 • z możliwością zwiększenia  kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C, Zadanie 2:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 2.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

Obszar C, Zadanie 3:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
 • udział własny – 10%,
 • okres karencji – 3 lata,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzenie opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar C, Zadanie 4:

 • do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
 • udział własny – 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D:

 • do 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok – na (każdą) osobę zależną,
 • udział własny 15 %.
 • znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • osoba aktywna zawodowo, która pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

MODUŁ II :

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50%,
 2. do 50% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
 4. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Udział własny w MODULE II – w zakresie kosztów czesnego:

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy,
którzy nie są
zatrudnieni:
jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) 15% brak udziału własnego
więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów czesnego nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wcześniejsze wsparcie nastąpiło np. od III roku), albo

jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – 2017”:

Termin: Opis:
01.04.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu I programu
30.08.2017 Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu I programu
01.03.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 1-y cykl) 2016/2017
30.03.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 1-y cykl) 2016/2017
01.09.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2-i cykl) 2017/2018
10.10.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2-i cykl) 2017/2018

DOKUMENTY PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”:

Tekst programu – pobierz

obowiązujące zasady – pobierz

Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2017 roku – pobierz

Regulamin – pobierz

Szczegółowe dane pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – pobierz

Obowiązujące Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2016  r. – pobierz

Wnioski do pobrania

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek Moduł II ikona pdf
Informacja do wniosku ikona pdf
załącznik do wniosku – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie z uczelni/szkoły ikona pdf
Wniosek dotyczący Modułu I ikona pdf
specyfikacja przedmiotu wniosku ikona pdf
załącznik do wniosku – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie lekarskie dotyczące Obszaru A zadanie nr 1 ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie lekarskie dotyczące Obszaru B dysfunkcja narządu ruchu ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie lekarskie dotyczące Obszaru B dysfunkcja narządu wzroku ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie lekarskie dotyczące Obszaru C zadani 3 i 4 dysfunkcja narządu wzroku ikona pdf


2016


PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” – KIERUNKI 2016

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Obszar – A: likwidacja bariery transportowej :

Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

  • maksymalna kwota dofinansowania – 5.000 zł,
  • udział własny – 15%
  • okres karencji – 3 lata,
 • rodzaj niepełnosprawności -ruch – znaczny lub umiarkowany stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Zadanie 2:  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 • maksymalna kwota dofinansowania – 2.100 zł,
 • w tym dla koszów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
 • pozostałe koszty – 600 zł,
 • udział własny – 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

  • rodzaj niepełnosprawności – ruch – dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
 • rodzaj niepełnosprawności – wzrok – dla osoby niewidomej – 20.000 zł z czego na urządzenie brajlowskie – 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku – 8.000 zł.
 • znaczny stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny – 10 %,
 • okres karencji  – 3 lata.

Zadanie  2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  • dla osoby głucho-niewidomej – 4.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów programu – 2.000 zł
  • z możliwością zwiększenia  kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • maksymalna kwota dofinansowania – 2.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości

Dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

  • w zakresie ręki – 9.000 zł,
  • przedramienia – 20.000 zł,
  • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,
  • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
  • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
  • udział własny – 10%,
  • okres karencji – 3 lata,
  • stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • potwierdzenie opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

 • do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
 • udział własny – 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka – 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na (każdą) osobę zależną – udział własny 15 %.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotycząca każdego półrocza 2016 roku wynosi :

  • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 700,00 zł , maksymalnie 1 000,00 zł,
  • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł
  • dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyższej kwoty 3 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 • w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

  • 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu (przykładowo, gdy: wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
  • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Udział własny w module II – w zakresie kosztów czesnego:

 1. W przypadku beneficjentów zatrudnionych
  • Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym – 15 %
  • Druga forma (drugi kierunek i kolejny) kształcenia na poziomie wyższym – 65 %
 2. W przypadku Beneficjentów nie pracujących
  • Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym – nie wymagany
  • Druga forma (drugi kierunek i kolejny) kształcenia na poziomie wyższym – 50 %

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

 • który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
 • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np.
po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 • ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
 • jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II

  • 01.03.2016 – Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
   w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
  • 15.04.2016 – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
  • 31.05.2016 – Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
   w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016 r.
  • 01.09.2016 – Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
   w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (2-gi cykl 2016)
  • 10.10.2016 – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
   w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (2-gi cykl 2016)
  • 30.01.2017 – Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)
 • 30.06.2017 – Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Szczegółowe dane pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – pobierz

Obowiązujące Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2016  r. – pobierz

Wnioski do pobrania 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek Moduł II ikona pdf
Informacja do wniosku ikona pdf
załącznik do wniosku – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ikona pdf
załącznik do wniosku – oświadczenie o o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu ikona pdf
załącznik do wniosku – zaświadczenie z uczelni/szkoły ikona pdf

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie będąc realizatorem pilotażowego paragramu „Aktywny samorząd” na terenie Powiatu Łańcuckiego,  informuje że rozpoczął nabór wniosków w ramach modułu I ww programu.

Wnioski można składać w terminie:

od 11 kwietnia 2016 r do 30 sierpnia 2016 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków PFRON.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski w 4 obszarach tj.

OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek P (dla osoby składającej wniosek we własnym imieniu)
ikona pdf
Wniosek O (dla osoby składającej wniosek w imieniu dziecka lub osoby ubezwłasnowolnianej całkowicie)
ikona pdf
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
ikona pdf
Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
ikona pdf
Zaświadczenie lekarskie
ikona pdf

Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B  (dofinansowanie lub refundacja)

Wniosek ikona pdf
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
ikona pdf
Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
ikona pdf

OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek P (dla osoby składającej wniosek we własnym imieniu) ikona pdf
Wniosek O (dla osoby składającej wniosek w imieniu dziecka lub osoby ubezwłasnowolnianej całkowicie)
ikona pdf
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ikona pdf
Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
ikona pdf
Zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja ruchu)
ikona pdf
Zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja wzroku) ikona pdf

OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego – dofinansowanie lub refundacja

Wniosek P (dla osoby składającej wniosek we własnym imieniu)
ikona pdf
Wniosek O (dla osoby składającej wniosek w imieniu dziecka lub osoby ubezwłasnowolnianej całkowicie)
ikona pdf
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
ikona pdf
Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ikona pdf

Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny po amputacji, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, na co najmniej III poziomie jakości

Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy o co najmniej III poziomie jakości – dofinansowanie lub refundacja

Wniosek P (dla osoby składającej wniosek we własnym imieniu)
ikona pdf
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
ikona pdf
Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
ikona pdf
Zaświadczenie lekarskie
ikona pdf

OBSZAR D – POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ (dofinansowanie lub refundacja)

Wniosek
ikona pdf
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
ikona pdf
Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
ikona pdf

2015


„Aktywny samorząd ” Moduł II

Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego paragramu „Aktywny samorząd” w ramach modułu II. Wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym są przyjmowane do 10 października 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

Wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie

(podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia)

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Uwaga zmiany w Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dotyczących Modułu II

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

Z aktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku można zapoznać się pod adresem: czytaj tekst jednolity

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i PFRON w sprawie propozycji usprawnienia realizacji modułu II programu. Na spotkaniu tym zapadły ustalenia skutkujące koniecznością korekty dokumentu pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe (…)”, przyjętego uchwałą nr 3/2015 Zarządu PFRON  z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zakres wprowadzonych zmian:

 • wskazano minimalną kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (700 zł – zmiana w ust. 8 pkt 1),
 • ujednolicono definicję pojęcia „zatrudnienia” dla uczestników programu w obu modułach (zmiana w ust. 22 pkt 24),
 • określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla osób osiągających relatywnie niższe dochody z tytułu zatrudnienia – poprzez wskazanie w ust. 14, iż z obowiązku wniesienia tego udziału zwolniony jest wnioskodawca, który:
  • zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku, albo
  • z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł[1],
 • wskazano definicję pojęcia „średniomiesięcznego dochodu zatrudnionego beneficjenta w module II” (zmiana w ust. 22 – dodanie pkt 22 a), przez co będzie rozumieć się:
  • dochód, jaki wynika z zeznania wnioskodawcy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT), wyliczony według wzoru: dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów/12,
  • w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą – wysokość średniomiesięcznego dochodu wyliczona na postawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. – M.P. 2014 poz. 827), tj. wyliczona według wzoru: (2.869 zł x liczba hektarów)/12,
 • zobowiązano Realizatora programu do promocji programu adresowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy placówek z oddziałami integracyjnymi (dodanie ust. 6a),
 • zobowiązano Realizatora programu do wyznaczania wnioskodawcy w module II co najmniej 14-dniowego terminu (licząc w dniach kalendarzowych) na uzupełnienie  brakujących danych i załączników – zmiana w ust. 18 poprzez dodanie pkt 2b,
 • wprowadzono zmianę zapisu ust. 22 pkt 7 (definicja Karty Dużej Rodziny) w związku z uchyleniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755), z powołaniem się na ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 • wprowadzono korektę zapisu ust. 8 i ust. 9 w związku z koniecznością umieszczenia poprawnego odwołania do ust. 14 pkt 2 lit. a lub lit. b dokumentu,
 • z uwagi na zgłaszane przez Realizatorów programu wątpliwości doprecyzowano, że:
  • wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi  spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją lub w okresie objętym refundacją kosztów (w ust. 18 dodano pkt 2a),
  • w zakresie definicji zatrudnienia – następujące po sobie okresy obowiązywania umów cywilnoprawnych sumują się, co ma znaczenie dla weryfikowania wymogu wskazanego w ust. 22 pkt 24 lit. e, aby zatrudnienie na podstawie takiej umowy nie trwało krócej niż 6 miesięcy.
powas Realizator programu:

POWIAT ŁAŃCUCKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

Ul. Piłsudskiego 70/5; 37-100 Łańcut

tel. 17 225 69 69        

www.pcpr-lancut.pl

pfron

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

 • Moduł I:  
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (…)”, co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 • Modułu I – dnia 30 sierpnia 2015 r.
 • Modułu II:

dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

Uwaga Studenci – moduł II

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II programu można zapoznać się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html  – zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania  (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 8-16 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.
MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu
Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
15% x
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)
65% * 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

 • stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 • działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.),
 • działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

Od 2014 roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  • „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  • pilotażowy program „Aktywny samorząd”,
 2. wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu,
 4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Program przewiduje możliwość refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania. Podkreślamy jednak, że  jest to możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu). Obecnie zatem refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

Przypominamy również, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy),
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

20.02.2015 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku
13.03.2015 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)
30.03.2015 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego
31.05.2015 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2015 r.
30.09.2015 Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu
31.01.2016 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.)
30.06.2016 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach modułu II (dot. roku akademickiego 2014/2015) w ramach programu „Aktywny Samorząd” do 30 marca 2015 r.

Przejdź do wniosków (Moduł II)


                                      Zmiana terminu przyjmowania wniosków
                                                  w ramach modułu I 
                           pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
 pfron

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

 • zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy kategorii B,
 • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,

prosimy o przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie – w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

W związku z powyższym w 2014 roku wnioski są przyjmowane:

 1. a)      w ramach modułu I   w okresieod dnia 15.04.2014 r. do 30.08.2014 r.
 2. b)      w ramach modułu II
 • nabór na pierwsze półrocze w okresie 07.03 -30.03.2014 r.
 • nabór na drugie półrocze dla( roku akademickiego 2014/2015 semestr zimowy)
  w okresie 01.09 -30.09.2014 r.

Informacje o realizacji pilotażowego programu –„Aktywny Samorząd”

w  2014 roku – Moduł I 

Powiat Łańcucki w bieżącym roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Łańcucie.

Realizowane Obszary Dofinansowań w Ramach
Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” w 2014 r.
 Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 Obszar Alikwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Adresat programu: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinansowania: 5.000 zł
Minimalny udział własny wnioskodawcy: 15%Do pobrania:Wniosek osoba dorosła lub dziecko (podopiecznego)
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie dane osoboweZadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Adresat programu: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.
Maksymalna kwota dofinansowania:
kurs/egzaminy – 1.500 zł
pozostałe koszty – 600 zł
Minimalny udział własny wnioskodawcy: 25%Do pobrania:
Wniosek
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie dane osobowe
 Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Adresat programu: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinansowania:
 1. osoby niewidome  – 30.000 zł,
 • w tym na urządzenia brajlowskie – 20.000 zł
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności  – 10.000 zł
 • osoby z dysfunkcją kończyn górnych oraz pozostali adresaci – 5.000 zł

Minimalny udział własny wnioskodawcy: 10%

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Adresat programu: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinansowania:
osoby głuchoniewidome – 4.000 zł
pozostałe osoby – 2.000 zł

Do pobrania:
Wniosek osoba dorosła lub dziecko (podopiecznego)
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie dane osobowe
Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja wzroku
Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja ruchu

 Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się:Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Adresat programu: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinansowania: 7.000 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 20.000 zł (opinia eksperta)
Minimalny udział własny wnioskodawcy: 10%Do pobrania:Wniosek osoba dorosła lub dziecko (podopiecznego)
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie dane osobowe
Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja ruchuZadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Adresat programu: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Maksymalna kwota dofinansowania: 2.000 złDo pobrania:
Wniosek osoba dorosła lub dziecko (podopiecznego)
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie dane osoboweZadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Adresat programu: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalna kwota dofinansowania:
Przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł
 • przedramienia – 20.000 zł
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł
Minimalny udział własny wnioskodawcy: 10%

Do pobrania:
Wniosek
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie dane osobowe
Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja ruchuZadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
Adresat programu: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalna kwota dofinansowania:
Przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 2.700 zł
 • przedramienia – 6.000 zł
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł
 • na poziomie podudzia – 4.200 zł
 • na wysokości uda – 6.000 zł
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł
Minimalny udział własny wnioskodawcy: 10%

Do pobrania:
Wniosek
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie dane osobowe
Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja ruchu

 Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.Adresat programu: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełnio rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.
Maksymalna kwota dofinansowania:
200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.
Minimalny udział własny wnioskodawcy: 15%Do pobrania:
Wniosek
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie dane osobowe

Wnioski można składać w terminie:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Przyjmowanie wniosków:

UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!
od dnia 15.04.2014 r. do 30.08.2014 r.

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut, pokój nr 7 lub 8

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego złożenia w PCPR lub datę stempla pocztowego.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie PCPR w Łańcucie oraz na stronie internetowej  www.pcpr-lancut.pl w zakładce: Wnioski Aktywny Samorząd 2014


 powas Realizator programu:

POWIAT ŁAŃCUCKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

Ul. Piłsudskiego 70/5; 37-100 Łańcut

tel. 17 225 69 69         www.pcpr-lancut.pl

 asjpg

„Aktywny samorząd” – Moduł II – 2014 r.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2013/2014 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

od dnia 7.03.2014r. do 30.03.2014r.

Druki wniosków są dostępne do pobrania w zakładce „WNIOSKI”.

W 2014 roku obowiązują następujące zasady dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym:

Kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)

W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) – kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Obowiązują także następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 • STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym; do form tych zaliczamy:

 • naukę w szkole policealnej (publicznej lub niepublicznej, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
 • naukę w kolegium: pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • naukę w szkole wyższej, w tym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

Realizator programu może podjąć decyzję o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego.  Wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

W ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  nabór wniosków będzie prowadzony w dwóch okresach:

 • dla roku akademickiego 2013/2014 semestr letni w okresie 07.03 -30.03.2014 r.
 • dla roku akademickiego 2014/2015 semestr zimowy w okresie 01.09 -30.09.2014 r.

 Informacji o realizowanym pilotażowym programie „Aktywny samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut.

Kontakt: telefon  17/ 225 69 69    e-mal:pcprwlancut@poczta.onet.pl

 

Wnioski do pobrana na stronie internetowej http://www.pcpr-lancut.pl PCPR w Łańcucie Wnioski aktywny samorząd lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pok. 7


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina o terminie składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Moduł II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM!!!!

 powas Realizator programu:

POWIAT ŁAŃCUCKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

Ul. Piłsudskiego 70/5; 37-100 Łańcut

tel. 17 225 69 69         www.pcpr-lancut.pl

 asjpg

 

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W RAMACH MODUŁU II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

ADRESACI PROGRAMU
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE:
 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • przerwa w nauce.
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
 • opłata za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w  przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
Maksymalna kwota dofinansowania:
 • dla opłaty za naukę (czesne) – 3.000 zł,
 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 3.000 zł,
 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:  w przypadku osoby
  1. ze znacznym stopniem niepełnosprawności –  800 zł,
  2. z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 500 zł.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony:

w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce:

 • do 25 % – dla średniej ocen w przedziale: 3,50 – 3,75,
 • do 30 % – dla średniej ocen w przedziale: 3,76 – 4,00,
 • do 35 % – dla średniej ocen w przedziale: 4,01 – 4,50,
 • do 40% –  dla średniej ocen powyżej 4,50,

a także w przypadku osoby:

 • niewidomej – do 20%,
 • głuchej – do 25%,
 • głuchoniewidomej – do 30%,
 • której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski – do 10%,
Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, może być zwiększone w przypadku: 

 1. gdy z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy wynika, że zostało ono wydane z więcej niż jednej przyczyny niepełnosprawności, w przypadku:
  • dwóch symboli  w zakresie przyczyny niepełnosprawności – do 30 %,
  • trzech symboli w zakresie przyczyny niepełnosprawności – do 40%,
 2. studiów na kierunkach zamawianych w ramach rządowego programu kierunków zamawianych, z listy Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego – do 50%
Dla osób niepełnosprawnych rozpoczynających w 2013 roku studia lub naukę w szkole policealnej lub kolegium, dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) w ramach modułu II przysługuje wyłącznie w ramach jednego kierunku.
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
na semestr zimowy        –  od dnia 02 września 2013 r. do 30 września 2013 r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków  w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji upływa 30 września 2013 roku.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie w 2013 roku
jest realizatorem Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku obejmuje:

MODUŁ I
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Adresat programu osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o  niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinansowania 5 000 zł
Udział własny Wnioskodawcy co najmniej 15%
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Adresat programu osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.
Maksymalna kwota dofinansowania 2 100 zł w tym:
dla kosztów kursu i egzaminów – 1 500 zł
dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy – 600 zł
Udział własny Wnioskodawcy co najmniej 25%
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w  społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Adresat programu osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinansowania dla osoby niewidomej – 30 000 zł ( w tym na urządzenia brajlowskie 20 000 zł)
osoby z dysfunkcją narządu wzroku – 10 000 zł
osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych oraz pozostali adresaci programu – 5 000 zł
Udział własny Wnioskodawcy co najmniej 10%
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Adresat programu osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej – 4 000 zł
dla pozostałych adresatów programu – 2 000 zł
Udział własny Wnioskodawcy nie jest wymagany
Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Adresat programu osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinansowania 7 000 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20 000 zł
Udział własny Wnioskodawcy co najmniej 10%
Zadanie 2 – pomoc w  utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Adresat programu osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a  w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o  niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Maksymalna kwota dofinansowania 2 000 zł
Udział własny Wnioskodawcy nie jest wymagany
 
Zadanie 3 – pomoc w  zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Adresat programu osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalna kwota dofinansowania przy amputacji:
– w zakresie ręki – 9 000 zł
– przedramienia – 20 000 zł
– ramienia i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 26 000 zł
– na poziomie podudzia – 14 000 zł
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000zł
– uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25 000 zł
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł
Udział własny Wnioskodawcy co najmniej 10%
Zadanie 4 – pomoc w  utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
Adresat programu osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalna kwota dofinansowania przy amputacji:
– w zakresie ręki – 2 700 zł
– przedramienia – 6 000 zł
– ramienia i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 7 800 zł
– na poziomie podudzia – 4 200 zł
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6 000 zł
– uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym  7 500 zł
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł
Udział własny Wnioskodawcy co najmniej 10 %
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej
Zadanie 1 – pomoc w  utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej
Adresat programu osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie bądź rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.
Maksymalna kwota dofinansowania 200 zł miesięcznie:
nie więcej niż 2 200 zł w ciągu roku
Udział własny Wnioskodawcy co najmniej 15 %
MODUŁ II
  Zadanie: Pomoc w  uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Adresat programu osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ucząca się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przeprowadzająca przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Maksymalna kwota dofinansowania – dla opłaty za naukę (czesne) – 3 000 zł
– dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 3 000 zł
– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
– w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 800 zł
– w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 500 zł
Dodatek na pokrycie kosztów przewodu doktorskiego i kosztów kształcenia może być zwiększony w określonych przypadkach opisanych w programie.
Udział własny Wnioskodawcy nie jest wymagany

 Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A, Obszar B, Obszar C – Zadania 1 i 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Obszar C – Zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Ten sam przedmiot pomocy, nie może być dofinansowany w ramach programu oraz w ramach zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).

Preferencje PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków
w ramach modułu I:

 • studiują,
 • uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • realizują obowiązek szkolny, wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia ocen powyżej 4.00 lub udział w konkursach albo olimpiadach szkolnych, wyróżnienia, wolontariat),
 • realizują obowiązek szkolny mając miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego,
 • wykażą, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia,
 • są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe (np. kursy zawodowe, nauka języków obcych) albo, które jednocześnie działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych albo, które w sposób aktywny poszukują pracy lub starają się lepiej przygotować do jej podjęcia lub do dalszego kształcenia (np. współpraca z doradcą zawodowym, trenerem pracy, psychologiem)

Dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Termin składania wniosków:

 • w ramach modułu I – nabór ciągły do 30 września 2013 roku
 • w ramach modułu II – Dążąc do jednolitego traktowania wniosków w ramach Modułu II, Realizator przyjmuje wnioski wyznaczając okresowe cykle realizacji wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym, adekwatne do organizacji roku akademickiego/szkolnego:
 • dla I półrocza 2013 roku wnioski należy składać do 10 maja 2013 roku
 • dla II półrocza 2013 roku wnioski należy składać od 02 września do 30 września 2013 roku

Wniosek należy składać w: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 
ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

Wniosek można pobrać:         Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 
oraz ze strony internetowej www.pcpr-lacut.pl

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 17 225 69 69 lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 
ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut


 

 powas Realizator programu:

POWIAT ŁAŃCUCKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

Ul. Piłsudskiego 70/5; 37-100 Łańcut

tel. 17 225 69 69         www.pcpr-lancut.pl

 asjpg

 

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W RAMACH MODUŁU II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

ADRESACI PROGRAMU
 
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE:
 
 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • przerwa w nauce.
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
 
 • opłata za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w  przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
Maksymalna kwota dofinansowania:
 
 • dla opłaty za naukę (czesne) – 3.000 zł,
 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 3.000 zł,
 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:  w przypadku osoby
  1. ze znacznym stopniem niepełnosprawności –  800 zł,
  2. z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 500 zł.
  Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony:

w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce:

 • do 25 % – dla średniej ocen w przedziale: 3,50 – 3,75,
 • do 30 % – dla średniej ocen w przedziale: 3,76 – 4,00,
 • do 35 % – dla średniej ocen w przedziale: 4,01 – 4,50,
 • do 40% –  dla średniej ocen powyżej 4,50,

a także w przypadku osoby:

 • niewidomej – do 20%,
 • głuchej – do 25%,
 • głuchoniewidomej – do 30%,
 • której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski – do 10%,
  Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, może być zwiększone w przypadku:

 1. gdy z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy wynika, że zostało ono wydane z więcej niż jednej przyczyny niepełnosprawności, w przypadku:        
 • dwóch symboli  w zakresie przyczyny niepełnosprawności – do 30 %,
 • trzech symboli w zakresie przyczyny niepełnosprawności – do 40%,
 • studiów na kierunkach zamawianych w ramach rządowego programu kierunków zamawianych, z listy Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego – do 50%

 Dla osób niepełnosprawnych rozpoczynających w 2013 roku studia lub naukę w szkole policealnej lub kolegium, dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) w ramach modułu II przysługuje wyłącznie w ramach jednego kierunku.   W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

na semestr letni               do dnia 10 maja 2013 r.

na semestr zimowy         od dnia 02 września 2013 r. do 30 września 2013 r.

SŁOWNIK POJĘĆ 

DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA – należy przez to rozumieć nie wymagającą rozliczania kwotę przeznaczoną na wydatki związane z pobieraniem nauki, przykładowo na wydatki dotyczące:

 • zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • dojazdów,
 • dostępu do Internetu,
 • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
 • zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych,
 • wkładu własnego, wymaganego zasadami programów Unii Europejskiej.

 KOLEGIUM – należy przez to rozumieć kolegium pracowników służb społecznych, kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych utworzone zgodnie  z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). NAUKA W SZKOLE WYŻSZEJ – należy przez to rozumieć studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) PRZERWA W NAUCE – należy przez to rozumieć przerwę w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny. PÓŁROCZU – należy przez to rozumieć okres, na który może zostać przyznana pomoc finansowa na pokrycie kosztów nauki w szkole, obejmujący zajęcia dydaktyczne, sesję egzaminacyjną oraz obowiązkowe praktyki ŚREDNIA OCEN – należy przez to rozumieć średnią ocen wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnią arytmetyczną, na podstawie wszystkich ocen uzyskanych w roku akademickim (szkolnym) poprzedzającym rok akademicki (szkolny) którego dotyczy wniosek (wszystkie udokumentowane oceny z egzaminów i zaliczeń); w przypadku studentów pobierających naukę na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, brana jest pod uwagę średnia ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia; w przypadku, gdy średnia ocen wyliczona jest wg skali ocen, w której najwyższą oceną nie jest 5,00, średnia ta powinna być przeliczona na średnią ocen zgodną z 5-cio stopniową skalą ocen. SZKOŁA POLICEALNA – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną, utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) SZKOŁA WYŻSZA – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę wyższą utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe. 

ZATRUDNIENIU – należy przez to rozumieć:

 • stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 • działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o  ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.),
 • działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
 • staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

 W przypadku osób zatrudnionych ubiegających się o  dofinansowanie w ramach pilotażowego paragramu „Aktywny samorząd” moduł II – pomoc w uzyskaniu dofinansowania na poziomie wyższym do wniosku należy dołączyć wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).

 

 


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku


Nowe formy dofinansowań realizowane przez PCPR
(w ramach programu Aktywny Samorząd)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie od dnia 29 sierpnia 2012 r. realizuje nowy projekt w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd’’, poprzez który osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać dofinansowanie między innymi do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego dla osób z niedowładem obu kończyn górnych i niewidomych oraz sprzętu lektorskiego i brajlowskiego.

Nabór wniosków na realizację zadań w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” trwa do 30 września 2012 r.

Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 

L/P Obszar – nazwa Adresat programu Maksymalna kwota dofinansowania PFRON Udział własny wnioskodawcy
1.

 

obszar A–  pomoc przy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada a)znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w  przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o  niepełnosprawności, b)dysfunkcję narządu ruchu, 5.000 zł 15% ceny brutto zakupu / usługi
2. obszar B1– pomoc przy zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z  oprogramowaniem jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada: a)znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

5.000 zł 10% ceny brutto zakupu
3. obszar B2– pomoc w zakupie urządzeń lektorskich jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada: a)znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)dysfunkcję narządu wzroku,

5.000 zł 10% ceny brutto zakupu
4. obszar B3– pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada: a)znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)dysfunkcję narządu wzroku,

12.000 zł 5% ceny brutto zakupu
5. obszar B4– dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich  lub brajlowskich jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3, a) dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł

b) dla pozostałych adresatów obszaru 1000 zł

Nie wymagany
6. obszar C–  pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym a)posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

7.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty do

14.000 zł*1,*2

10% ceny brutto zakupu
7. obszar D– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej w utrzymaniu wózka inwalidzkiego posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 3.000 zł Nie wymagany
8. obszar E– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, Kurs/egzamin-1.500 zł

Pozostałe koszty-600 zł

25% ceny brutto zakupu / usługi
9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla osoby zależnej jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko. 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku 15% kosztów tej opłaty

*1.  Obszaru C-7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł w   indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:

 1. a) zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu,
 2. b) celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu,

*2.  Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni.

Wnioski można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70/5 lub na stronie www.pcpr-lancut.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”, tel.17 225 6969

14.09.2012


NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD’’

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie informuje, że w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd’’ od dnia 01 sierpnia do dnia 30 września bieżącego rokuprowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w poszczególnych obszarach wsparcia w siedzibie PCPR ul. Piłsudskiego 70/5, pokój nr 7.

Do pobrania:

Wniosek „P” – Aktywny Samorzad (Wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu)

Wniosek”O” -Część A – Aktywny Samorzad (Wypełnia wnioskodawca na rzecz podopiecznego)

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar A

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar B1 – B4

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar C

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar D

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar E

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar F

Załącznik 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 2A – zaświadczenie lekarskie (obszar B1, C)

Załącznik 2B – zaświadczenie lekarskie (obszar B1 – B3)

Załącznik 2C – zaświadczenie lekarskie (obszar A)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

L/P Obszar – nazwa Adresat programu Maksymalna kwota dofinansowania PFRON Udział własny wnioskodawcy
1. obszar A–  pomoc przy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada a)znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w  przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o  niepełnosprawności, b)dysfunkcję narządu ruchu, 5.000 zł 15% ceny brutto zakupu / usługi
2. obszar B1– pomoc przy zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z  oprogramowaniem jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada: a)znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

5.000 zł 10% ceny brutto zakupu
3. obszar B2– pomoc w zakupie urządzeń lektorskich jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada: a)znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)dysfunkcję narządu wzroku,

5.000 zł 10% ceny brutto zakupu
4. obszar B3– pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada: a)znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)dysfunkcję narządu wzroku,

12.000 zł 5% ceny brutto zakupu
5. obszar B4– dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich  lub brajlowskich jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3, a) dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł

b) dla pozostałych adresatów obszaru 1000 zł

Nie wymagany
6. obszar C–  pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym a)posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

7.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty do

14.000 zł*1,*2

10% ceny brutto zakupu
7. obszar D– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej w utrzymaniu wózka inwalidzkiego posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 3.000 zł Nie wymagany
8. obszar E– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, Kurs/egzamin-1.500 zł

Pozostałe koszty-600 zł

25% ceny brutto zakupu / usługi
9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla osoby zależnej jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko. 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku 15% kosztów tej opłaty

*1.obszaru C-7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł w    indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:

a)zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu,

b)celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu,

*2. Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni.

Pilotażowy Program  Aktywny Samorząd

Kierunki działan na 2012 rok


                                       ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ”AKTYWNY SAMORZĄD”

 

 Założenia programu obejmują następujące obszary wsparcia:

 1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
 6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B: w szczególności kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu oraz dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu,
 9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.

Adresatem programu może być osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

 1. a) obszaru A – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu ruchu,
 1. b) obszaru B1 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku,
 1. c) obszaru B2 i B3 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu wzroku,
 1. d) obszaru B4 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3,
 1. e) obszaru C:
 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem,
 1. f) obszaru D – posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 2. g) obszaru E – jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 3. h) obszaru F – jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.

Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni.

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:

 • w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym, oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności,
 • w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

 

W programie nie będą mogli uczestniczyć wnioskodawcy:

 • którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • ubiegający się o dofinansowanie w obszarze C, którzy w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON na cele przewidziane w ramach obszaru D,
 • ubiegający się o dofinansowanie w obszarach: A – E którzy w ciągu trzech lat przed
 • złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PFRON,
 • ubiegający się o dofinansowanie w obszarze D, jeśli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy, o dofinansowanie których wnioskodawca ubiega się w ramach wniosku.

Udział własny wnioskodawcy:

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w ramach obszarów: A, B1, B2, B3, C, E i F  i wynosi od 5 do 25%.