Przejdź do treści

Posted in Archiwum, and rok 2010

logo_pcpr2Powiatowe Centrum Pomocy w Łańcucie informuje, że w dniu 27 maja br. Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła program „Powódź 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej  miejsce w maju 2010 roku”(uchwała RN 14/2010 tekst dostępny na stronie Fundusz www.pfron.org.pl )

Program obejmuje pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju br. Pomoc udzielana będzie ze środków PFRON w formie jednorazowego świadczenia i dotyczyć będzie szkód poniesionych tylko w pomieszczeniach zamieszkiwanych przez Wnioskodawcę.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne poszkodowane w wyniku skutków powodzi mającej miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w maju 2010 roku:

1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

2) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

W imieniu i na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują opiekunowie prawni tych osób.

Warunkiem uczestnictwa w programie będzie przedłożenie:

1) kserokopii orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub kserokopii orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub kserokopii orzeczenia lekarza orzecznika  ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub kserokopii orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności.

2) dokumentu potwierdzającego poniesienie szkody na skutek zalania lub innego rodzaju zniszczenia bądź uszkodzenia powstałego w wyniku powodzi bądź opadów deszczu na terenach objętych powodzią, w pomieszczeniach mieszkalnych zamieszkałych przez Wnioskodawcę – wystawionego przez właściwą jednostkę administracji rządowej lub samorządowej na terenie działania której wystąpiła powódź.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia można składać w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej – na specjalnie opracowanym dla potrzeb programu formularzu. Wniosek o jednorazowe świadczenie w ramach programu (pobierz wniosek) Dostępne również na stronie www.pfron.org.pl i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

Wnioski w ramach programu przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 10 czerwca do 15 listopada 2010 roku.

 

PCPR Łańcut

Drukuj