Przejdź do treści

Terapie specjalistyczne dla rodzin zastępczych

Posted in Ogłoszenia, and Wydarzenia bieżące

Realizując projekt pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie prowadziło specjalistyczne terapie: pedagogiczną, dogoterapię i arteterapię, w których uczestniczy dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu łańcuckiego.

Poradnictwo/terapia pedagogiczna to inaczej reedukacja, czyli specjalistyczne działanie korekcyjno – kompensacyjne, nastawione na pomoc dziecku. To także praca nad przełamywaniem niechęci do obowiązków szkolnych.

Terapia pedagogiczna pomaga uczniom, którzy cierpią na dysleksję rozwojową, zdradzają symptomy ADHD, mają trudności z koncentracją uwagi czy trudności w osiąganiu dobrych wyników w nauce. Jest także dobrym rozwiązaniem dla dzieci, które mają różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe – zaburzenia mowy, koordynacji wzrokowo – ruchowej, funkcji wzrokowych i słuchowych czy rozumienia przestrzennego. Realizowane w projekcie specjalistyczne zajęcia z terapii pedagogicznej miały na celu stymulowanie rozwoju uczestniczących w niej dzieci. Dla każdego dziecka objętego terapią dobrany został zindywidualizowany program zajęć, dopasowany do jego możliwości edukacyjnych oraz do rodzaju trudności emocjonalnych, jakie mu towarzyszą. Jednym z aspektów terapii jest wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach oraz usprawnianie funkcji psychomotorycznych dziecka. Praca polegała na kompleksowym podejściu do zaburzeń dziecka. Podczas zajęć eliminowane były emocjonalne i społeczne konsekwencje niepowodzeń szkolnych. Uczestnicy mieli możliwość nauczenia się, jak radzić sobie w sytuacjach problemów z nauką oraz uzyskali wiedzę, w jaki sposób uczyć się, aby było łatwiej pokonywać trudności szkolne. Jednym z celów terapii było podniesienie poczucia własnej wartości, docenienie uzdolnień, osiągnięcie sukcesu podczas wykonywanych ćwiczeń i zadań.

Dogoterapia (kynoterapia) jest standaryzowaną przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne formą terapii z udziałem psa. Jest metodą wzmacniającą efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzoną przez wykwalifikowanego kynoterapeutę. Poprzez kontakt z psem dzieci doskonalą swoje umiejętności społeczne i kształtują wrażliwość. Wspólne działanie, w którym pies pełni rolę łącznika, uczy je socjalizacji, pozwala na wielozmysłowe poznawanie świata. Pomaga przełamać lęk przed kontaktem ze światem zewnętrznym. Kontakt z psem wpływa pozytywnie na motywację dzieci do pracy i jej efekty. Terapia z psem uwalnia naturalną chęć poznawania siebie, innych, podejmowania nowych wyzwań przy dużym komforcie psychicznym. Zajęcia były uatrakcyjnione poprzez zabawy i gry ruchowe przy współudziale psa: zabawy integrujące grupę, rozluźniające-przełamujące onieśmielenia, budujące zaufanie, rozwijające empatię, wzmacniające poczucie własnej wartości itp.

Arteterapia rozumiana jako terapia przez sztukę bazuje na wykorzystywaniu leczniczych i terapeutycznych walorów poszczególnych dziedzin sztuki w procesie oddziaływania na osobowość dziecka, a w szczególności jego sferę emocjonalną. W skład arteterapii wchodzi wiele technik skupiających się wokół poszczególnych dziedzin sztuki, ekspresji twórczej. Podczas prowadzonych zajęć zastosowano elementy sztuki cyrkowej, metody dramy stosowanej, muzyki, plastyki. Efekt prowadzonych zajęć to swobodna ekspresja twórcza uczestników, wytworzenie licznych prac zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej oraz odreagowanie emocjonalne i rozwój pasji i zainteresowań.

Drukuj