Przejdź do treści

Miesiąc: wrzesień 2018

przeprowadzenie 280 godzin zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego dla 10 rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Posted in Ogłoszenia, Wydarzenia bieżące, Zamówienia do 30000 euro, and Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE na…

Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą składać wnioski o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym (szkoła policealna, studia wyższe) w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Nabór trwa do 10 października 2018 r.

Posted in Ogłoszenia

Pilotażowy Program „Aktywny…